Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Uzemný plán obce Mokroluh schválený v roku 2008

 

Komplexný výkres intravilán 1:2 000

Komplexný výkres katastra 1:10 000

Ochrana prírody

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy textová časť

Výkres technickej vybavenosti

Správa ÚPN-O

Záväzná časť ÚPN-O

Širšie vzťahy